ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR STRAND SNEEK VOF, MET BETREKKING TOT ONDER MEER HET GEBRUIK VAN KABELWATERSKIBAAN, AQUAPARK OUTDOORACTIVITEITEN EN HORECAFACILITEITEN, HIERNA TE NOEMEN ‘STRAND SNEEK’

Artikel 1 – DEFINITIES
1.1 In deze Voorwaarden en de Overeenkomst wordt verstaan onder:
Diensten: De overeengekomen Diensten en Activiteiten. Activiteit: iedere georganiseerde bezigheid van Strand Sneek vof waaronder waterskiën/wakeboarden en aan de waterski-kabelbaan het Aquapark en aanverwante (Buiten)sport, workshops, clinics, training, spellen, etc.. Diensten: alle diensten van de Onderneming of Hulppersonen niet zijnde Activiteiten. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden met de Onderneming een Overeenkomst sluit.
Gast: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een Activiteit en/of Dienst en iedere persoon die op het Terrein aanwezig is.
Consument: Natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Onderneming: Strand Sneek vof die Activiteiten en Diensten aanbiedt dan wel de onderneming met wie de Opdrachtgever de Overeenkomst sluit.
Vertegenwoordiger: de persoon die namens de Onderneming de Activiteit en/of Dienst feitelijk levert of optreedt als begeleider van een Dienst of Activiteit, waaronder coördinatoren, instructeurs, trainers en spelleiders.
Hulppersonen: iedere niet-ondergeschikte die in opdracht van de Onderneming werkzaamheden, verricht waaronder externe dienstverleners die in opdracht van de Onderneming Diensten aan de Opdrachtgever of Gast leveren.
Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen de Onderneming en Opdrachtgever, op grond waarvan de Onderneming aan Opdrachtgever en Gast haar Diensten levert.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Huisregels: Het geheel aan regels van Strand Sneek vof ter regeling van de orde en veiligheid op het Terrein en tijdens de Diensten.
Terrein: het grondstuk in beheer van of in gebruik door de Onderneming, met inbegrip van de bebouwing en installaties.
Schriftelijk: op schrift of via elektronische weg (waaronder per e-mail).
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van de Onderneming en de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen.
2.2Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst met de Onderneming, door het feitelijk gebruik maken van een Activiteit en of

Dienst van de Onderneming, door het feitelijk betreden van het Terrein of door het (aan)betalen van de verschuldigde prijs. De Gast aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het ondertekenen van een deelnameformulier, door het betreden van het Terrein of door het feitelijk gebruik maken van een Dienst.

2.3 Opdrachtgever verplicht zich deze Voorwaarden tijdig aan de Gast bekend te maken. Ingeval Opdrachtgever werkt met een inschrijving, geschiedt dit voor of bij de inschrijving. Ingeval er geen inschrijving plaatsvindt, is dit vóór aanvang van de Dienst. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens de Onderneming voor de gevolgen van het niet of niet tijdig bekend maken van de Voorwaarden aan de Gast.

2.4 De Onderneming is enkel bereid haar Diensten te leveren onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden en verdere door de Onderneming gehanteerde voorwaarden. Algemene (inkoop)voorwaarden en andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden expliciet en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 De aangeboden Activiteit en of Diensten omvatten enkel hetgeen in de offertes en publicaties van de Onderneming uitdrukkelijk is omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Onderneming verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Hulppersonen zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Onderneming.
3.2 Ieder aanbod geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden Activiteit en of Diensten. Indien een Activiteit en of Dienst niet beschikbaar is, geeft de Onderneming dit uiterlijk 7 dagen na aanvaarding van het aanbod te kennen.
3.3 Alle offertes en aanbiedingen door de Onderneming zijn herroepbaar en vrijblijvend en kunnen ook na aanvaarding door de Opdrachtgever in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Onderneming. Indien de boeking eerder wordt bevestigd door de Onderneming, wordt het aanbod door de bevestiging onherroepelijk. De enkele ontvangst van een (al dan niet automatische) ontvangstbevestiging van de boeking maakt het aanbod niet onherroepelijk.
3.4 Kennelijke fouten binden de Onderneming niet. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Opdrachtgever navraag te doen.
3.5 De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van de Onderneming. Deze aanvaarding (“de boeking”) kan zowel mondeling als Schriftelijk geschieden. In de Overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. Voor de Opdrachtgever geldt geen herroepingstermijn, tenzij er een dwingendrechtelijke herroepingstermijn van toepassing is. Een mondelinge aanvaarding wordt onverwijld Schriftelijk bevestigd door de Onderneming.
3.6 De Onderneming stuurt binnen 7 dagen na ontvangst van de boeking een boekingsbevestiging. 3.7 De (rechts)persoon die namens of ten behoeve van een of meer Gasten een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De Gasten zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient de Gast volledig te informeren over de afgenomen Activiteiten en Diensten, verstrekte informatie en de van toepassing zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor

verantwoordelijk om toestemming voor verwerking door de Onderneming van de voor de zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens (zoals voedselallergieën en andere noodzakelijke medische gegevens) van Gasten te verkrijgen. De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen.

3.8 Indien de Opdrachtgever reserveert of boekt voor minderjarige Gasten is de Opdrachtgever verantwoordelijk om de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige Gast volledig te informeren over de afgenomen Diensten en de van toepassing zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor deelname te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking door de Onderneming van de voor de zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens (zoals voedselallergieën en andere noodzakelijke medische gegevens) te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen.

Artikel 4 – BETALINGSTERMIJN EN UITBLIJVEN VAN BETALING
4.1 Tenzij in de Overeenkomst of op de factuur een langere termijn is aangegeven, dienen betalingen onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. In ieder geval dienen betalingen voor aanvang van de Activiteit en Dienst te zijn voldaan.
4.2 Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen termijn is de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
4.3 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien deze is aangemaand tot betaling waarbij een betalingstermijn van veertien gehele dagen is gesteld en volledige betaling binnen die termijn is uitgebleven. De buitengerechtelijke incassokosten worden geheven conform het dan geldende besluit buitengerechtelijke incassokosten.
4.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, kan de Onderneming zijn verplichtingen opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de Activiteit of Dienst is betaald, heeft de Onderneming het recht de Opdrachtgever en Gast uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de Activiteit of Dienst is betaald, kan de Onderneming de Overeenkomst ook annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER EN GASTEN
5.1 De Activiteiten en Diensten kunnen aanzienlijke lichamelijke inspanning en concentratie vergen. De Gasten dienen daarom over voldoende conditie te beschikken en geen lichamelijke of geestelijke (gezondheids)beperkingen te hebben die een risico vormen voor de veiligheid van de Gast of anderen. Bij twijfel dient de Opdrachtgever en/of Gast van te voren met zijn arts te bespreken of hij of zij veilig kan deelnemen. De Onderneming kan een lijst met contra-indicaties publiceren. Indien een Gast een indicatie heeft die als contra-indicatie is gepubliceerd, dient de deelname door de Gast met een arts te worden besproken.

5.2 De Gast dient minimaal 10 jaar oud te zijn. Indien de Gast hier niet aan voldoet of naar het redelijk oordeel van de Onderneming over onvoldoende vaardigheden beschikt kan de Onderneming het gebruik verbieden dan wel de Deelname aan de Dienst of de verhuur weigeren en/of beëindigen. De Onderneming geeft deze voorwaarden reeds bij het aanbod van haar Diensten aan.

5.3 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde Gasten. In het bijzonder betreft dit informatie die mogelijk van invloed is op de veiligheid van de Gast of anderen. De Gast is verplicht voor aanvang van de eerste Activiteit en of Dienst en indien dit door een Vertegenwoordiger van de Onderneming aan het begin van een Activiteit of Dienst wordt gevraagd alle relevante persoonlijke omstandigheden van zichzelf te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de Activiteit en Dienst. Deze verplichting geldt met name voor medische en conditionele bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de Gast en die van anderen.

5.4 Indien naar het redelijke oordeel van de Onderneming deelname niet verantwoord is, kan de Onderneming de Gast uitsluiten van deelname aan de Activiteit en Dienst. Indien informatie niet, onjuist of onvolledig wordt verstrekt, kan de Onderneming de Gast uitsluiten van deelname aan de Activiteit en Dienst.

5.5 Indien dit verlangd wordt, dienen de Gasten zich voor aanvang van de eerste Activiteit en Dienst te registreren bij de Onderneming en in voorkomend geval bij de Hulppersoon.
5.6 De Gast dient zich als een redelijk handelend Gast te gedragen. De Gast en iedere andere persoon die zich op het Terrein begeeft, dient de Voorwaarden, Huisregels, nadere waarschuwingen, aanwijzingen en (veiligheids)instructies van de Onderneming strikt op te volgen. De Onderneming kan tussentijds en eenzijdig redelijke wijzigingen aanbrengen in de Huisregels. 5.7 Bij niet naleving van de Voorwaarden, Huisregels, nadere waarschuwingen, aanwijzingen, (veiligheids)instructies en in het geval een Gast overlast veroorzaakt, zichzelf of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, heeft de Onderneming het recht de Gast van verdere deelname uit te sluiten en gebruik van materiaal en/of toegang tot het Terrein, het vervoermiddel of de accommodatie te ontzeggen. Indien een waarschuwing gegeven de omstandigheden van het geval op zijn plaats is, zal eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing worden gegeven voordat wordt overgegaan tot uitsluiting van deelname of ontzegging van het gebruik of de toegang. De Opdrachtgever of Gast heeft geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Gast/Opdrachtgever.

5.8 De Opdrachtgever en de Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedrag van de Gast, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan de Gast moet worden toegerekend. De Opdrachtgever en Gast vrijwaren de Onderneming van aanspraken van Vertegenwoordigers, Hulppersonen of derden voor schade die door de Gast is veroorzaakt of aan de Gast moet worden toegerekend.

5.9 Indien de Activiteit of Dienst niet wordt begeleid door een Vertegenwoordiger van de Onderneming dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat minderjarigen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarig persoon.

5.10 Het is niet toegestaan om huisdieren mee te brengen op het Terrein, tenzij de Onderneming vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. De Onderneming kan voorwaarden verbinden aan het meebrengen van een huisdier.
5.11 Door een Gast gevonden voorwerpen dienen direct te worden ingeleverd bij Vertegenwoordigers van de Onderneming. Gevonden voorwerpen die door een Gast zijn verloren, dienen door de Gast binnen 7 dagen te worden opgehaald. Op verzoek en voor rekening en risico van de Opdrachtgever of Gast kunnen voorwerpen worden toegezonden aan de Gast, nadat betaling voor de verzendkosten is ontvangen. De Onderneming is niet verplicht tot het verzenden van gevonden voorwerpen.

Artikel 6 – HORECAFACALITEIETEN
6.1 Indien de Opdrachtgever en/of Gasten die een tafel of menu gereserveerd hebben niet of niet voltallig verschijnen zonder te annuleren, wordt 100% van de overeengekomen prijs voor het afgesproken menu in rekening gebracht. Voor zover er geen menu is overeengekomen wordt een bedrag van EUR 25,- per persoon in rekening gebracht. Een vertraging van 30 minuten t.o.v. de afgesproken aankomsttijd wordt gezien als het niet verschijnen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is. Van dit lid kan in de Overeenkomst worden afgeweken.
6.2 Indien het eten of drinken niet op nacalculatie geschiedt, is de Opdrachtgever en de bestellende Gast de rekening verschuldigd op het moment dat deze aan hem wordt gepresenteerd. De rekening dient direct te worden betaald met contant geld of pin, tenzij anders is aangegeven door de Onderneming. Indien de Opdrachtgever of Gast niet overgaat tot directe betaling, verkrijgt de Onderneming een retentierecht op de aanwezige goederen van de Opdrachtgever en de Gast. Openstaande bedragen kunnen door de Onderneming worden verrekend met borg die voor andere Diensten van de Onderneming is ingehouden.
6.3 Het is de Onderneming toegestaan directe dan wel tussentijdse betaling te verlangen van reeds besteld eten en drinken, tenzij is afgesproken dat dit op nacalculatie geschiedt.
6.4 De Opdrachtgever staat in voor bestellingen van Gasten.
6.5 Eigen eten en drinken meenemen of nuttigen op het Terrein is verboden, tenzij er andere afspraken over zijn gemaakt. Hieronder vallen ook versnaperingen in goodiebags, (promotie)drankjes en verjaardagstaarten.
6.6 De Onderneming kan een bedrag in rekening brengen voor door de Opdrachtgever of Gasten zelf meegebracht of genuttigd eten of drinken. Indien niet vooraf een bedrag is overeengekomen, wordt een redelijk bedrag in rekening gebracht.
6.7 Dieetwensen en dieetvereisten dienen tijdig door de Opdrachtgever te worden gecommuniceerd. De Onderneming kan hier een termijn aan verbinden. Ernstige voedselallergieën dienen ter plaatse door de Gast aan het horecapersoneel nogmaals kenbaar te worden gemaakt

Artikel 7 – WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
7.1 Opdrachtgever kan de Onderneming Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Onder wijziging vallen ook de wijziging van programma, vervoerstijden, gegevens van Gasten of dieetwensen. Het staat de Onderneming vrij de wijziging af te wijzen, tenzij dit in een specifiek geval onredelijk is. Een vermindering van het aantal Gasten wordt gezien als een (deel)annulering.

7.2 Bij wijziging is Opdrachtgever de kosten als gevolg van de wijziging verschuldigd en daarnaast de volgende wijzigingskosten:
a. bij een wijzigingsverzoek tot 21 dagen voor aanvang: nihil;
b. bij een wijzigingsverzoek binnen 21 dagen voor aanvang of later: € 30,- per wijziging. De datum van ontvangst van de wijziging door de Onderneming geldt als wijzigingsdatum.

7.3 De Onderneming kan in de Overeenkomst van dit artikel afwijken.

Artikel 8 – OVERMACHT
8.1 De Onderneming is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren voor zover nakoming onmogelijk is of onevenredige inspanningen of kosten vergt als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden (“overmacht”), zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, verkeersdrukte, gesperde straten, gesperde tunnels of bergpassen, gesloten (ski)gebieden/liften, gebiedsverbod, vaarverbod en (extreme)weersomstandigheden. In het geval van overmacht kan de Onderneming de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren en draagt iedere partij zijn eigen schade/kosten.

Artikel 9 – WEERSINVLOEDEN EN PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN
9.1 Alle Diensten en Activiteiten worden aangeboden onder het voorbehoud dat aanpassing op grond van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden nodig is. Het risico van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden (zoals de waterstand) en de gevolgen voor de Diensten en activiteiten ligt bij de Opdrachtgever. Onverminderd lid 2 van dit artikel vindt een Activiteit of Dienst, al dan niet in aangepaste vorm, ook bij slecht weer doorgang.
9.2 Indien het weer of de plaatselijke omstandigheden of de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat de Activiteit of Dienst, niet of niet veilig kan worden uitgevoerd, is de Onderneming ontlast van de verplichting die Activiteit of Dienst uit te voeren. Vindt een Activiteit of Dienst geen doorgang dan kan de Onderneming voor zover redelijkerwijs mogelijk een alternatieve Activiteit of Dienst of een alternatieve datum aanbieden, maar de Onderneming is daartoe niet verplicht.
9.3 Indien de Activiteit of Dienst reeds is aangevangen zal de Onderneming zorgdragen voor de terugkeer van de Gasten naar een veilige en geschikte locatie (doorgaans de geboekte groepsaccommodatie of het eigen Terrein van de Onderneming).
9.4 Onder niet-veilige omstandigheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: extreme temperaturen, te veel wind, gladheid, (kans op) onweer, te lage of te hoge waterstand, sterke stroming, ernstig beperkt zicht. Het oordeel dat een Activiteit of Dienst niet of niet-veilig kan worden uitgevoerd ligt geheel bij de Onderneming.

Artikel 10 – EIGEN RISICO GAST EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMING
10.1 Met de aangeboden Activiteiten en Diensten, en in het bijzonder de sportactiviteiten (waterskiën/wakeboarden) aan de waterski-kabelbaan, is een onvermijdbaar risico op schade en ongevallen verbonden. Ondanks zorgvuldig handelen van de Onderneming kan het derhalve voorkomen dat er schade of letsel optreedt. De verzekeringsmogelijkheden van de Onderneming voor schade zijn bovendien begrensd. Een eigen risico voor de Gast is daarom onlosmakelijk verbonden met de deelname.

10.2 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade of een gebeurtenis die haar niet valt toe te rekenen, waaronder:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Gast of Opdrachtgever, zoals:
– het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument,

– een ontoereikende gezondheid of conditie,
– een ontoereikende persoonlijke uitrusting,
– onjuist handelen of niet handelen van de Gast, – oververmoeidheid,
– overschatting van de eigen vermogens,
– onzorgvuldig of roekeloos gedrag,
– het negeren van instructies,
– het niet opvolgen van één of meerdere

veiligheidsvoorschriften,
– het deelnemen onder invloed van alcohol,

drugs, medicijnen of andere verdovende middelen,
– het zich bewust of onbewust (laten) indelen in een verkeerde categorie
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden;
c. overmacht.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van de Onderneming voor schade is beperkt tot tweemaal de prijs van de Dienst, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Gast of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming.
10.4 De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de Onderneming afgesloten adequate aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming of de uitsluiting in strijd is dwingend recht. In geen geval is het eigen risico van de Onderneming uitgesloten.
10.5 De Onderneming is verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid, behoudens voor zover een specifieke dienst of activiteit niet of niet zonder onredelijke kosten te maken verzekerbaar is.
10.6 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever/Gast die is gedekt door verzekeringen van de Opdrachtgever/Gast, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. De uitsluiting geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming.
10.7 De Onderneming is niet aansprakelijk voor het door derden veroorzaakte verlies, beschadiging of diefstal van auto’s, jassen en goederen van Opdrachtgever of Gasten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming. Indien er een bedrag in rekening wordt gebracht voor het in bewaring geven van jassen of goederen is de Onderneming bij verlies, beschadiging of diefstal hooguit aansprakelijkheid voor de waarde van de zichtbare goederen, maar niet voor de inhoud, tenzij de Onderneming op de hoogte is van de inhoud en uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Onderneming ook de inhoud dekt. De uitsluiting geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming.

Artikel 11 – KLACHTEN

11.1 Indien de Opdrachtgever of Gast een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval tijdens de Activiteit of Dienst te melden zodat een passende oplossing kan worden getroffen. De melding dient te geschieden bij de plaatselijk Vertegenwoordiger (coördinator) van de Onderneming.

11.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de Activiteit of Dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Onderneming. Heeft de Activiteit of Dienst geen doorgang gevonden dan dient de klacht binnen één maand na de oorspronkelijke contractuele aanvangsdatum bij de Onderneming ingediend te worden. De Onderneming is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

11.3 Het niet of niet tijdig melden van de klacht kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de Onderneming door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 12 – OVERIGE BEPALINGEN
12.1 Vertegenwoordigers, ondergeschikten, Hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, alsmede hun personeel kunnen zich jegens de Opdrachtgever en Gast beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
12.2 Verjaringstermijnen, waaronder termijnen betreffende de verjaring van aansprakelijkheid, bedragen één (1) jaar, tenzij deze beperking niet is toegestaan.
12.3 Vorderingsrechten vervallen na één (1) jaar, tenzij deze beperking niet is toegestaan of in een bepaald geval niet gerechtvaardigd is.
12.4 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, worden partijen geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.
12.5 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing, tenzij dat in strijd is met dwingend recht.
12.6 De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
12.7 Tenzij dwingendrechtelijk een ander rechter bevoegd is, is de rechter bevoegd van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden.

Artikel 13 – ANNULERING VAN DE DIENST OF ACTIVITEIT DOOR DE OPDRACHTGEVER 13.1 Opdrachtgever kan de overeengekomen Dienst of activiteit voor aanvang schriftelijk annuleren waarbij de volgende annuleringskosten verschuldigd zijn aan de Onderneming:
a. bij annulering tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de prijs;

b. bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang: 35% van de prijs; c. bij annulering vanaf 1 maand tot 14 dagen voor aanvang: 60% van de prijs; d. bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang: 85% van de prijs;
e. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs.

In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken. In geval van afwijking dienen redelijke annuleringskosten te worden gehanteerd.

13.2 De datum van ontvangst van de annulering door de Onderneming geldt als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden (Werkdagen 9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende Werkdag.
13.3 De vermindering van het aantal personen of de hoeveelheid van het gehuurde wordt gezien als een deelannulering. De Onderneming kan – naar haar keuze – in afwijking van lid 1 de betaling van de volledige prijs minus de niet gemaakte kosten als annuleringskosten verlangen. In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.